Kamuda İhale Sürecinde Olası Doğruluk Riskleri– OECD 2016

KAMUDA İHALE SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK SAYISIZ DÜRÜSTLÜK/ DOĞRULUK RİSKLERİ – OECD 2016

Resmi Olmayan Çeviri : Gülgün DEMİRCİ / Mali Hizmetler Uzmanı

Unofficial Translation : Gülgün DEMİRCİ / Financial Expert

 

Dürüstlük riskleri, ihale sürecinin her aşamasında -teklif verme aşamasındaki ihtiyaçların değerlendirilmesinden, sözleşmenin yürütülmesine ve ödemeye kadar- meydana gelir.

Dürüstlük riskinin niteliği her adım için farklılık gösterebilir ve kırmızı bayraklar haksız etki, çıkar çatışması ve çeşitli dolandırıcılık risklerini içerir.

SATIN ALMA / İHALE SÜRECİNDEKİ DÜRÜSTLÜK/DOĞRULUK RİSKLERİ

 1. İHALE ÖNCESİ AŞAMA RİSKLERİ

1.1. İhtiyaçların Değerlendirilmesi ve Piyasa Analizi

 • Yeterli ihtiyaç değerlendirmesi eksikliği
 • Resmi kararlarda dış aktörlerin etkisi
 • Sözleşmeye ilişkin olarak gayriresmi anlaşma

1.2. Planlama ve Bütçeleme

 • Yetersiz ihale planlaması
 • Genel yatırım karar alma süreciyle uyumlu olmayan ihale süreci
 • Bütçe gerçekleşmelerinde başarısızlık ya da bütçe açığı

1.3. Taleplerin/Şartnamelerin Gelişimi

 • Teknik özelliklerin spesifik bir şirket için uyarlanması
 • Seçim kriterlerinin objektif olarak tanımlanmaması ve önceden belirlenmemesi
 • Gereksiz olarak mal ve hizmet numuneleri talebi
 • Proje özellikleri hakkında bilgi almak

1.4. İhale Prosedürünün Seçimi

 • Rekabetçi olmayan usullerin kullanımı için uygun gerekçelendirmenin eksikliği
 • Rekabet dışı usullerin yasal istisnalar temelinde istismar edilmesi: Sözleşmenin bölünmesi, aşırı acil durumların kötüye kullanılması, desteklenmeyen değişiklikler
 1. İHALE AŞAMASI RİSKLERİ

2.1. Teklif Talebi

 • İhaleye davet için genel duyuru yapılmaması
 • Değerlendirme ve ödül kriterlerinin açıklanmaması
 • İhale bilgilerinin verilmemesi ve kamuya açıklanmaması

2.2. İhale Kapanışı

 • Tekelcilik/rekabetin eksikliği veya muvazaalı fiyat teklifi davaları (örtülü teklif, teklif bastırma, teklif rotasyonu, piyasa tahsisi)

2.3. Teklif Değerlendirmesi

Değerlendirme süreci boyunca çıkar çatışması ve yolsuzluk yoluyla:

 • İsteklilerle fazla samimiyet
 • Kişisel çıkarlar, örneğin hediyeler ya da gelecekteki / ek işler
 • Dört Göz İlkesinin (Görevler Ayrılığı İlkesi) etkili bir şekilde uygulanmaması

2.4. İhalenin Kesinleşmesi

 • Tedarikçiler, fiyat tekliflerinde doğru maliyet veya fiyatlandırma verilerini açığa çıkarmamakta; bu da sözleşme bedelinin artmasına neden olmaktadır (örneğin, faturada fiyat artışı, gerçek bir satış olmadığı halde stokların kayıtlardan çıkarılıp satış gibi gösterilmesi).
 • Onay sürecindeki menfaat çatışması ve yolsuzluk (örneğin; finansal yetkili, ihale yetkilisi ve proje sorumlusu arasında etkin bir ayrım bulunmaması)
 • İşlemlere ilişkin kayıtlara erişim kısıtı
 1. KARAR SONRASI AŞAMASI RİSKLERİ

3.1. Sözleşmenin Uygulanması/Yönetimi/Performansı

Tedarikçinin, sözleşmeyi yerine getirirken özellikle kalite, fiyat ve zamanlamasıyla ilgili kötüye kullanımı:

 • Teklif sahibine daha fazla zaman ve/veya daha yüksek fiyatlar sağlamak için sözleşme şartlarında önemli derecede büyük değişiklikler
 • Sözleşme şartlarını karşılamayan ürün ikamesi veya standardın altında çalışma veya hizmet
 • Son kullanıcıya teslim edilmeden önce veya kaydedilmeden önce yeni malların çalınması
 • Kamu denetim elemanlarının yetersiz denetimi ve/veya yükleniciler ile denetim elemanları arasındaki gizli anlaşma/muvazaa
 • Şeffaf olmayan yolla seçilen veya sorumlu tutulmayan alt yükleniciler ve ortaklar

3.2. Sipariş ve Ödeme

Mali görevler ayrılığının eksikliği ve/veya ihale sürecindeki kamu görevlilerinin gözetim eksikliği:

 • Hatalı muhasebe kayıtları ve yanlış kaynak tahsisinin maliyeti ya da sözleşmeler arasında maliyetin yer değiştirmesi (maliyet göçü)
 • Faturaların geç ödenmesi

Verilmemiş mallar ve alınmamış hizmetler için sahte veya çoğaltılmış faturalandırma ile peşinen hak sahibi olmak için hakediş ödenmesi

 

Trafik Özeti

Sayfa Görüntülenmesi 102

Eşsiz Yönlendirmeler 12

Doğrudan Sayfa Görüntülenmeleri 0

Arama Sonuçlarından 51

Benzersiz Açılış Sayfaları 20

Sıçrama Yapan Sayfalar 10

Yeni Ziyaretçi Oranı 37,25

Şu Anda Arama Motorundan Gelenler 0