Kamu Alımlarında KOBİ’ler – OECD 2018

KAMU ALIMLARINDA KOBİ’LER – OECD 2018

Resmi Olmayan Çeviri : Gülgün DEMİRCİ / Mali Hizmetler Uzmanı

Unofficial Translation : Gulgun DEMIRCI / Financial Expert

YÖNETİCİ ÖZETİ

Hükümetler, KOBİ’lerin kamu alımlarına daha iyi erişim sağlaması ve KOBİ’lerin kamu ihalelerini kazanmasını engelleyen engelleri kaldırması için giderek daha fazla adım atmaktadır. KOBİ’leri kamu alımlarına dahil etmek, hem firmalar için hem de kamu için yararlıdır. Bir yandan, kamu ihale sözleşmeleri KOBİ’lerin piyasalara daha iyi erişimini sağlar ve kendi kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Öte yandan kamu sektörü, yenilikçi, duyarlı ve esnek KOBİ’lerle çalışarak tedarik ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir. Ancak; kamu alımlarının spesifik özellikleri –prosedürlerin karmaşıklığı, idari yük, yüksek teknik ve finansal kapasite gereksinimi- orantısız olarak KOBİ’leri etkilemekte ve onların markete girmelerini engellemektedir. Bu rapor, KOBİ’lerin kamu ihalelerine katılımını kolaylaştıran ve KOBİ gelişimini daha geniş kapsamda destekleyen bir kamu alım sisteminin temel unsurlarını vurgulamaktadır.

 

TEMEL BULGULAR VE ÖNERİLER

Kamu Alımlarına KOBİ’lerin Girişini Kolaylaştırmak

Kamu alımlarında KOBİ katılımının önündeki engellerin kaldırılması eşit muamele, açık erişim ve etkin rekabet ilkeleri ile uyumludur. Gerçekten de, bu, OECD ülkelerinde çok sayıda kamu alımları reformunun bir parçası olmuştur. Daha açık bir ifadeyle, hükümet, kamu alımları fırsatlarına KOBİ erişimini kolaylaştırmaya ve oyun alanını düzleştirmeye çalışmaktadır; örneğin aşağıdakileri sağlayarak:

  • İhalelerin büyüklüklerinin haksız bir biçimde KOBİ’lerin katılımını teşvik etmemesi.

 

  • Kamu alımlarına ilişkin süreç ve dokümanların gereksiz bir biçimde karışık olmaması, kamu alımına konu olan şeyin değeri ve riskine göre sadeleştirilmesi.

 

  • KOBİ’nin gerektirdiği finansal kapasitenin orantılı bir düzeyde tutulması, kamu alımlarındaki KOBİ katılımlarının kendi finansal durumlarını aşmaması.

 

  • Kamu alımlarındaki bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının, kamu alımlarına KOBİ erişimini geliştirmesi.

 

KOBİ’ye Özel Enstrümanların Kullanımının Dengelenmesi

Bazı devletler (ama çok fazla değil) KOBİ’leri desteklemek için bariz kamu ihale önlemlerini uygulamaktadır, örneğin özel finansal enstrümanlar ve öncelik programları. Bu programlar, bazı kamu alımlarında ve/veya ihale başarısızlıklarında KOBİ’lere özgü zorlukları göz önünde bulundurmaktadır. Ancak; etkililik ve rekabet üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, piyasa yapısının ve devlet kaldıracının önceden değerlendirmesini yapmak ve bu programların kullanımının buna göre dengelendiğinden emin olmak önemlidir. Ayrıca KOBİ’lerin katılım kısıtlamaları ve performansları, bunların büyüklük, vade (olgunluk) ve sektörleri gibi özelliklerine göre değişmektedir. Hükümetler bu nedenle KOBİ’lerin heterojen özelliklerini dikkate alan mevcut politika seçeneklerini dikkate almalıdır.

 

KOBİ’ler ve Kamu Alımlarındaki İşgücü Eşitlik Kapasitesini Çözümlemek

KOBİ stratejileri ve politikalarını, asgari dezavantajlarla, somut kara dönüştürmek için, bunların günlük kamu alımları işlemlerine etkin olarak entegre edilmesi gerekmektedir. Bu da, sözleşme makamlarının yanısıra KOBİ’ler de dahil olmak üzere tedarikçilerin gerekli kapasitelere ve becerilere sahip olmalarını gerektirir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, genellikle özel sektörle birlikte kamu alımları politika belirleyicileri, uygulayıcılara rehberler ve uyarlanmış eğitim gibi uygulama araçları sağlar. Bazı ülkelerde, bu çabalar hükümet düzeylerinde etkili bir uygulama sağlamak için özel bir kurumun kurulması yoluyla güçlendirilmektedir. Buna ek olarak, hükümetler KOBİ’lerle karşılıklı ihtiyaç ve potansiyel anlayışına dayanan bir ortaklık kurmak için düzenli olarak daha sıkı bağlar kurmaktadır.

 

Kamu Alımlarındaki KOBİ Performansını İzleme ve Değerlendirme

KOBİ destek önlemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, kapsayıcı büyümeye yardımcı olan etkin kamu alım sistemleri oluşturmak için çok önemlidir. Bununla birlikte, bunlar yetersiz kullanılmaktadır. En çok kullanılan gösterge, KOBİ’lere verilen kamu sözleşmelerinin toplam payıdır ancak; OECD ülkelerinin ancak yarısı bunu izlemektedir. Bununla birlikte, hükümetler KOBİ’lerin heterojenliğini ve satın alma ihtiyaçlarının çeşitliliğini dikkate almak için bu göstergeyi yeterince dağıtmadılar. E-satın alma platformlarının çoğalması ve gelişmekte olan teknolojilerin e-devlet sistemlerine entegrasyonu büyük miktarda veriyi açığa çıkardı. Bu dijital dönüşüm, halen tümüyle tamamlanmamıştır, kamu alımları politikalarının etkililiğinin, özellikle de KOBİ’lere yönelik programların kamu ihale piyasasının ötesinde etkilerinin kanıta dayalı değerlendirilmesi için büyük bir fırsat sağlayacaktır.

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/smes-in-public-procurement_9789264307476-en#page1

Trafik Özeti

Sayfa Görüntülenmesi 177

Eşsiz Yönlendirmeler 6

Doğrudan Sayfa Görüntülenmeleri 0

Arama Sonuçlarından 47

Benzersiz Açılış Sayfaları 35

Sıçrama Yapan Sayfalar 17

Yeni Ziyaretçi Oranı 26,55

Şu Anda Arama Motorundan Gelenler 0