Dernek Tüzüğü

MERKEZ MALİ HİZMETLER UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1- Derneğin adı “Merkez Mali Hizmetler Uzmanları Derneği” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur.
TANIMLAR
Madde 2 – Bu tüzükte geçen;
a) Dernek: Merkez Mali Hizmetler Uzmanları Derneğini,
b) Kurum ve Kuruluş: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Yüksek Seçim Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
c) Meslek Mensubu: Merkez Mali Hizmetler Uzmanları ve Yardımcılarını,
d) Başkan: Dernek Başkanını,
e) Mali Hizmetler Uzmanı ve Yardımcısı: Bu maddenin b bendinde sayılan kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında ilgili mevzuat çerçevesinde Mali Hizmetler Uzmanı ve Yardımcısı unvanını iktisap etmiş olanları,
f) Çalışma Dönemi: İki olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönemi,
g) Kanun: 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Medeni Kanunu, 29.01.2004 tarih ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunu ve 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanununu,
İfade eder.
DERNEĞİN AMACI
Madde 3 – Dernek;
a) Üyeleri arasında birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek,
b) Kapsamdaki meslek mensuplarının yasalardan doğan mali ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek,
c) Mesleki bilgi birikimini artırmak,
d) Mesleki ihtiyaçların karşılanması ve bilgi alışverişinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak;
e) Mesleki konularda ve meslek hayatında karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak,
f) Mesleki konularla ilgili yayın çıkarmak, üyelerin sağlık, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını Derneğin imkânları dâhilinde karşılamak, üyeler ve aileleri için bu kapsamda faaliyetlerde bulunmak,
g) Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi ve mesleğe adapte olması ve mesleki gelişimini ilerletmesi konusunda çalışma yapmak, öneriler sunmak,
amacıyla kurulmuştur.
DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
Madde 4 – Dernek, 3’üncü maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıda gösterilen çalışma konularında faaliyette bulunur.
a)Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bu amaçla konferans, sempozyum ve kurslar düzenlemek ve söz konusu faaliyetlere ilişkin duyuru ve yayınlar yapmak.
b)Mesleki konularda kitap, dergi, gazete ve benzeri yayınlar çıkarmak.
c)Kapsamdaki meslek mensuplarının yasalardan doğan haklarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, görüşlerini açıklamak ve yetkili makamlara önerilerde bulunmak.
d)Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcamak.
e)Dernek içinde oluşturulacak komisyonlar ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak.
f) Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek veya artırmak amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak, eğitim, kurs vb. faaliyetlerde bulunmak.
g)Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek; taşınmaz mallar üzerinde ayni hak tesis etmek, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak.
h)Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını Derneğin imkânları dâhilinde karşılamak ve ağır zarar gören, muhtaç olan, evlenen üyeler ile vefat eden üyenin eş ve çocuklarına yardımda bulunmak amacıyla sandık kurmak.
ı)Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki yardımlaşma dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek ve bu amaçlarla kütüphane, okuma salonu, konaklama ve dinlenme yerleri ile lokal açmak ve işletmek.
j)Derneğin ve mesleğin çalışma alanına giren konularda, yurt içi ve yurt dışındaki kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantıları takip etmek ve gerektiğinde üyelerin katılımını sağlamak.
k) Avrupa Birliği fonlarından ve diğer uluslararası mali yardımlardan da yararlanmak suretiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak projeler hazırlamak veya yürütmek.
l) Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, diplomatik temsilcilikler ve benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlarla (Dernek, sendika, vakıf ve işbirliği ağları gibi) ortak çalışmalar yapmak ve bu kapsamda mali yardımlardan yararlanmak.
m) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
n) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
o) Üyeleri, ortak hak ve yükümlülüklerinin takibinde veya hukuki yardıma ihtiyaç duyulması hallerinde idari, kazai ve adli kuruluşlar önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılacak davalardan dolayı taraf olmak,
p) Üyelerinin kamu hukukundan doğmuş ve doğacak meslek ve hizmetle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunmak; maddi ve manevi hak, yetki ve sorumluluklarının çağdaş yönetim ilkeleri ile modern hayatın gereklerine, mesleğin ve üyelerin yararlarına düzenlenmesini sağlamak.
r) Derneğin amacı doğrultusunda gerekli yayınları yapmak, yayın birimleri oluşturmak, açık oturum, panel, eğitim ve benzeri toplantılar düzenlemek.
s) Derneğin amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, diğer dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri kuruluş, birlik, dernek gibi teşekküllerle işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak, projelere ortak olmak, organizasyonlar tertip etmek.
t) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
u) Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Madde 5- Dernek; mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ

KAPSAM
Madde 6- Tüzüğün 2’nci maddesinde tanımlanan kurum ve kuruluşların Mali Hizmetler Uzmanları ve Yardımcıları ile daha önce yine bu kurum ve kuruluşlarda Mali Hizmetler Uzmanlığı veya Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı yapmış ancak görev değişikliği nedeniyle başka görevlerde bulunan, meslekten ayrılmış olan ya da emekli olanlar asil üye olabilirler.
Derneğin ilke ve amaçlarını benimseyen ve bunların gerçekleşmesine maddi ve manevi katkısı bulunanlar, onursal üyeliğe kabul edilebilirler.
ÜYELİK İŞLEMLERİ
Madde 7- Derneğe asil üye olabilmek için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gereklidir.
a) Tüzüğün 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen şartları taşımak.
b) Derneğin tüzüğünü, amaçlarını, ilkelerini ve Derneğe karşı yükümlülüklerini kabul ettiğini, bunlara uygun davranacağını ve üye olmak istediğini belirten bir dilekçe ile başvurmak.
Tüzüğün 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan ve Dernek Başkanlığına yazılı veya elektronik ortamda üyelik başvurusunda bulunanlar, Dernek Yönetim Kurulunca otuz gün içinde üyeliğe kabul edilir veya başvuruları reddedilir. Yönetim Kurulunun kararı yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Üyelik sıfatının başlangıcı, Yönetim Kurulu karar tarihidir.
Yönetim Kurulunca üyeliği kabul edilmeyenler, Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurula itiraz hakkına sahiptir. Genel Kurulun bu konularda alacağı karar kesindir.
ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 8- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyenin istifa dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelik, üyenin ölümü halinde kendiliğinden sona erer, buna ilişkin işlemler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 9- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
a) Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
b) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.
c) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
d) Derneğin faaliyetlerini sürdürmesine engel olacak davranışlarda bulunmak,
e) Kanunlarla yasaklanmış tutum ve davranışlarda bulunmak.
f) Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğine yakışmayan hal ve hareketlerde bulunmak, mesleğin veya Derneğin onur ve saygınlığını zedelemek.
Yukarıda sayılan durumlardan biri veya birkaçının tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Üyelikten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
Madde 10- Çıkarılma kararı yazılı olarak üyeye bildirilir. Üyelikten çıkarılanlar, kendilerine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde Genel Kurula iletilmek üzere Yönetim Kuruluna başvurabilir. Bu takdirde üyelikten çıkarılma kararı, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek sonuca bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
Süresinde itiraz edilmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Üyelikten çıkarılanların, yasal süreler içerisinde yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır.
ÜYELİKTEN ÇIKAN VE ÇIKARILANLARIN TEKRAR ÜYELİĞE KABUL EDİLMESİ
Madde 11- Dernek üyeliğinden kendi isteğiyle ayrılan üyeler, ayrılma tarihinden üç ay geçmedikçe; ayrılma tarihinden sonra tekrar üyeliğe kabul edilenler ikinci defa ayrılırlarsa, ikinci ayrılma tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe tekrar üyeliğe kabul edilmezler. 9 uncu maddede sayılan haller sebebiyle üyelikten çıkarılanlar hakkında bu süreler bir kat artırımlı uygulanır.
9’uncu maddenin (e) fıkrasında belirtilen sebeplerden dolayı üyelikten çıkarılanlar ve üç defadan fazla üyelikten istifa edenler hiçbir surette tekrar üyeliğe kabul edilmezler.

ÜYELERİN HAKLARI
Madde 12 – Dernek üyeleri;
a) Eşit haklara sahiptir. Onursal üyeler oy kullanamaz. Asil her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Oy hakkı Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kullanır.
b) Genel Kurula ve Tüzükte gösterilen diğer organların seçimine katılır.
c) Dernek faaliyetlerinden faydalanır.
d) Aylıksız izin kullandıklarını veya geçici görevlendirme ile görevlendirildiklerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten doğan bütün hak ve yükümlülüklerini askıya aldırabilirler. Üyeler, bu halin sona ermesini müteakiben yapacakları başvuru ile üyelik hak ve yükümlülüklerini yeniden kazanırlar.
e) Cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep, renk, sınıf ve zümre ayrımı gibi herhangi bir farklılığa tabi tutulamaz. Dernek üyeleri arasında eşitliği bozan veya bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.
ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 13- Dernek Üyeleri aşağıda belirtilen yükümlükleri yerine getirmek zorundadırlar.
a) Üyelik giriş ve aylık üyelik aidatını tam ve zamanında ödemek.
b) Dernek Tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkelere uygun davranışta bulunmak.
c) Alınan kararlara uymak, verilen görevleri ciddiyetle yapmak ve verilen yetkileri Dernek menfaatleri doğrultusunda kullanmak.
d) Mesleğin gerektirdiği tutum ve davranışlarda bulunmak.
Üyelikten ayrılanlar ayrılma tarihine kadar birikmiş borçlarını, çıkarılanlar çıkarılma tarihine kadar tahakkuk eden borçlarını en geç altı ay içerisinde ödemekle yükümlüdür. Borçların ödenmemesi halinde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN YAPISI

DERNEK ORGANLARI
Madde 14- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel Kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu,
Derneğin diğer organları; 1- Danışma Kurulu
Derneğin yukarıda sayılan ana organları yanında Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli amaçlarla geçici nitelikte kurul, komisyon, çalışma grubu gibi organlar teşkil edilebilir. Bu kapsamda oluşturulacak organların yetki, görev, oluşum ve üye sayısı gibi hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
Madde 15- Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
a) Olağan genel kurul iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte,
b) Olağanüstü genel kurul Dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı ve imzalı başvurusu üzerine ya da Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun çağrısı ile bir ay içinde toplanır.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Denetim Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hâkiminin Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırır.
GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ
Madde 16- Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi Derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine veya iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
Madde 17- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
a) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeler Listesi”ndeki adları karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı Başkan ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanak tarafından saptanır.
b) Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra, Dernek Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir Başkan bir Başkan Yardımcısı ile yeteri kadar kâtip üye seçilir.
c) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.
d) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Madde 18 – Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Bu oylamalar açık oylama usulüne göre yapılır. Açık oylamada Genel Kurul Başkanlık Divanınca belirlenecek yöntem uygulanır.
Yönetim ve Denetim Kurullarının oluşturulması veya bu kurullara üye seçimine ilişkin oylamalar gizli oylama usulüne göre yapılır. Gizli oylamada, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel Kurul kararları ve tutanakları Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak, saklanmak ve gerekleri yapılmak üzere Yönetim Kuruluna teslim edilir. Genel Kurul kararları, Derneğin internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ve/veya elektronik posta aracılığıyla üyelere duyurulur.
TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
Madde 19 – Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 20- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarını seçmek.
b) Dernek Tüzüğünü değiştirmek.
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.
e) Çalışma dönemi programını onaylamak.
f) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
g) Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.
h) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.
i) Derneğin federasyonlara katılmasına veya federasyonlardan ayrılmasına karar vermek.
j) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
k) Kanunların verdiği yetki çerçevesinde, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf, yardımlaşma sandığı, lokal kurulmasına karar vermek ve bu hususta gerekli çalışmalar için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
l) Tüzükte belirtilen organlar dışında kuruluşu, görevi, yetki ve sorumlulukları, alınan kararda açıkça belirtilmek kaydıyla başka organlar kurmak.
m) Derneğin feshine ve mal varlığının tasfiyesine karar vermek.
n) Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak.
o) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde 21- Derneğin yetkili yürütme organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllığına seçilen on bir asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.
b) Yedek üyeler, yerlerini aldıkları asil üyelerin süresini tamamlarlar.
c) Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
d) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak üyelerin görevlerini belirler.
e) Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulunun alacağı karar ile yedek üyeler arasından genel kurulda aldıkları oy çokluğu sırasına göre seçim yapılır.
YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 22- Yönetim Kurulunun çalışma esasları aşağıda gösterilmiştir.
a) Yönetim Kurulu seçimini izleyen yedi gün içinde toplanarak bir Başkan, bir Genel Sekreter, bir Sayman seçmek suretiyle görev bölüşümü yapar.
b) Yönetim Kurulunun en geç iki ayda bir toplanması zorunludur. Gereken hallerde olağanüstü toplantı yapılabilir.
c) Yönetim Kurulunun toplantı yapabilmesi için en az yedi üyenin hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulu, kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar alınır.
d) Yönetim Kurulu, Başkanın; Başkan bulunmadığı zaman Başkana vekâlet eden Genel Sekreterin çağrısı ve belirlenen gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar. Ancak, Yönetim Kurulu toplantısına katılan üyelerden birinin yazılı talebi olması halinde konunun gündeme alınması zorunludur.
e) Toplantı gündemi ve alınan kararlar, daha önceden tasdik edilmiş karar defterine yazılır, Başkan ve üyelerce imzalanır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 23- Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a) Dernek faaliyetlerini, amaçları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve bu tüzük hükümlerine göre yürütmek, bu yönde gereken kararları almak ve uygulamak.
b) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
c) Derneğin yıllık çalışmalarına ilişkin çalışma raporunu, gelir-gider hesabını, bilançoyu ve gelecek yıla ilişkin bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.
d) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak.
e) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini, gündemini saptamak ve üyelere duyurmak.
f) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak, Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.
g) Kanunların verdiği yetki çerçevesinde ve Genel Kurul kararıyla ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına, kurulmuş ve kurulacak olanlara katılmaya ilişkin verilen kararları uygulamak.
h) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları uygulamak, üyelere ve ilgili yerlere bildirmek.
i) Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
j) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.
k) Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
l) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
m) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
n) Yurt içi ve yurt dışındaki kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantılara katılmaya ve katılacak kişilere karar vermek.
r) İhtiyaç duyulması halinde Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için Genel Kurulun vereceği yetkiyle borçlanmak.
DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde 24- Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilmiş üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Denetim Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldıkları oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yedek üyeler, yerlerini aldıkları asil üyelerin süresini tamamlarlar.
DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 25- Denetim Kurulu; Derneğin Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.
DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde 26- Danışma Kurulu, dernek kurucuları, eski yönetim ve denetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri, bürokratlar, üniversite öğretim üyeleri ve akademisyenler, görev yapmakta olan yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleri ile mesleki alanda bilgileri ve deneyimleri ile temayüz eden dernek asil ve onursal üyeleri, mesleğin gelişimine belirgin katkıları olmuş ya da olabilecek kişiler ve kurumların temsilcileri arasından mevcut Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerden oluşur.
Danışma Kurulu üyelerinin sayısı 20’yi geçemez ve görev süresi içinde ekleme/değişiklikler Yönetim Kurulunca her zaman yapılabilir. Danışma Kuruluna seçilen üyelerden Dernek üyesi olmayan her bir üye aynı zamanda Derneğin onursal üyesi olup Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu toplantı ve müzakerelerine isterlerse katılabilirler. Ancak oy kullanamazlar.
DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 27- Danışma Kurulunun başlıca görevleri şunlardır: Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğinin gelişmesini ve sorunlarını gözden geçirmek, bu konuda uzun vadeli önlemleri belirleyerek tavsiye etmek, Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejiler belirlemek ve bunları tavsiye etmek, Derneğin çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek.
Derneğin amaç ve çalışma konuları, çalışma biçimi ile ilgili Yönetim Kuruluna öneri ve dileklerde bulunmak, Derneğin yürütme birimi, çalışma ve uzmanlık gruplarının talep ettiği konularda görüş ve önerileri ile tavsiyede bulunmak, Derneğin tüzük ve yönetmelikleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde görüş ve önerilerini sunmak, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un talep ettiği konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 28- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sırada bulunan yedek üye Yönetim Kurulu tarafından bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
Madde 29-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a) Üye aidatı: Üyelerden giriş aidatı ve üyelik aidatı alınır.
b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
c) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferanslardan sağlanan gelirler.
d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f) Üyelere verilecek hediyelik eşyalardan (kimlik kartı, rozet ve anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler.
g) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği iktisadi ve ticari faaliyetler ile eğitim, kurs ve projelerden elde edeceği kazançlar.
h) Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan borçlanmalar.
ğ) Yurt içi ve dışındaki dernek ve kuruluşlarla yapılan ortak projelerden sağlanan gelirler.
i) Diğer gelirler.
ÜYE AİDAT MİKTARI
Madde 30- Üyelerden giriş aidatı olarak 20 TL (Yirmi Türk Lirası), aylık olarak da 10 TL (On Türk Lirası) aidat alınır. Üyelik aidatı miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından tahsil edilir. Bu belirlenen miktarı iki katına kadar artırmaya ve yarısına kadar azaltmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu üyelik aidatına ilişkin kararını oy birliğiyle alır. Aidatlar makbuz karşılığı veya Derneğin banka hesabına ödenir. Giriş aidatı üyeliğe girişi takip eden 15 gün içinde; aylık aidat ise ilgili olduğu ay içerisinde tahsil edilir. Onursal üyelerden aidat alınmaz.
DERNEĞİN HARCAMA VE BORÇLANMA USULLERİ
Madde 31- Gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları Yönetim Kurulu belirler. Başkan ve Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tutar kadar harcama yapmaya yetkilidirler.

Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yapacağı borçlanma gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek miktarlarda yapılamaz. Yapılacak borçlanmanın üst sınırına Genel Kurul tarafından karar verilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.
TUTULACAK DEFTERLER
Madde 32- Dernek tarafından, aşağıda yazılı defterler tutulur.
1-Karar Defteri
2-Üye Kayıt Defteri
3-Evrak Kayıt Defteri
4-İşletme Hesabı Defteri
5-Demirbaş Defteri
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 33- Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
TÜZÜKTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Madde 34- Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için gereken toplantı yeter sayısı üye tam sayısının en az üçte ikisidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği kararları toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla alınır.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde 35- Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için gereken toplantı yeter sayısı üye tam sayısının en az üçte ikisidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararı toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla alınır.
Tasfiye İşlemleri
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesinin Genel Kurul tarafından oluşturulacak 5 kişilik Tasfiye Kurulunca genel hükümlere göre yapılması esastır.
Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 36- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1- Derneğin kurucu üyeleri şunlardır.

UYRUĞU ADI SOYADI İKAMETGÂH
T.C Fatih YILMAZ ANKARA
T.C Mehmet AYDIN ANKARA
T.C Muzaffer DOĞRU ANKARA
T.C Yılmaz ÜNSAL ANKARA
T.C Defne Evin HEKİMOĞLU ANKARA
T.C Gülgün DEMİRCİ ANKARA
T.C Adem SÖYLEMEZ ANKARA
T.C Reşat TEMEL ANKARA
T.C Canfer KANBUR ANKARA
T.C Uğur HAYKIR ANKARA
T.C Oğuz PAÇACIOĞULLARI ANKARA
Geçici Madde 2- Kurucu üyeler, ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar Genel Kurula ait yetkileri kullanır.
Geçici Madde 3- İlk Genel Kurulda Dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı . Görevi-Unvanı .
Fatih YILMAZ (Başkan) Mali Hizmetler Uzmanı
Mehmet AYDIN (Genel Sekreter) Mali Hizmetler Uzmanı
Muzaffer DOĞRU (Sayman) Mali Hizmetler Uzmanı
Yılmaz ÜNSAL (Üye) Mali Hizmetler Uzmanı
Defne Evin HEKİMOĞLU (Üye) Mali Hizmetler Uzmanı
Gülgün DEMİRCİ (Üye) Mali Hizmetler Uzmanı
Adem SÖYLEMEZ (Üye) Mali Hizmetler Uzmanı
Reşat TEMEL (Üye) Mali Hizmetler Uzmanı
Uğur HAYKIR (Üye) Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Oğuz PAÇACIOĞULLARI (Üye) Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Selçuk CİBA (Üye) Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Geçici Madde 4- Dernek organları oluşuncaya kadar, yazışma ve tebligatı almaya Yönetim Kurulu Başkanı Fatih YILMAZ yetkilidir.
Madde 37- Bu tüzük Valiliğe verildiği tarihte yürürlüğe girer.
Bu tüzük 37 (otuz yedi) madde ve 4 (Dört) geçici maddeden ibarettir.

Trafik Özeti

Sayfa Görüntülenmesi 211

Eşsiz Yönlendirmeler 6

Doğrudan Sayfa Görüntülenmeleri 0

Arama Sonuçlarından 55

Benzersiz Açılış Sayfaları 37

Sıçrama Yapan Sayfalar 15

Yeni Ziyaretçi Oranı 21,80

Şu Anda Arama Motorundan Gelenler 0